ถาม - ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม  
 1. ถาม: TAMAN สามารถกำหนดกะได้เป็นรายบุคคลได้หรือไม่  
     ตอบ : สามารถกำหนดกะได้เป็นรายบุคคล ซึ่งสามารถกำหนดกะให้มาทำงานวันและช่วงเวลาใดของวันก็ได้  
     
 2. ถาม : กรณีที่โปรแกรมมีปัญหาเรื่องการใช้งานจะทำอย่างไร  
     ตอบ : หากมีโมเด็มและคู่สายโทรศัพท์ สามารถติดต่อบริษัท เพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขได้ทันที หากแก้ไขไม่ได้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบถึงสถานที่  
     
 3. ถาม : การตั้งชื่อกลุ่ม และรหัสเวลาใน TAMAN ควรทำอย่างไร  
     ตอบ : ลองอ่านจากตัวอย่างข้างล่างนี้  
   
       ตัวอย่างการตั้งชื่อกลุ่มและรหัสเวลา ของโรงงานผลิตเสื้อผ้าแห่งหนึ่งซึ่งมีพนักงาน 950 คน คำนิยามนี้ใช้เฉพาะกับโปรแกรม TAMAN เท่านั้น  
     
  1.กลุ่มพนักงาน (กลุ่มพนักงานที่มีวัน-เวลาในการทำงานตรงกัน) หมายถึงการจัดกลุ่มโดยอาศัยเวลามาทำงานเป็นหลัก ไม่คำนึงว่าจะอยู่แผนกใด เช่น  
 
     - กลุ่ม A1 ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.
 
 
     - กลุ่ม A2 ทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-16.00 น.
 
 
     - กลุ่ม A3 ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.
 
 
     - กลุ่ม A4 ทำงาน จันทร์-เสาร์เวลา 19.00-04.00 น.
 
 
     - กลุ่ม F1 ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.
 
 
     - กลุ่ม F2 ทำงาน จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์ เวลา 03.00-11.00 น.
 
 
     - กลุ่ม SP ทำงานไม่เจาะจงวันและเวลา ขึ้นอยู่กับว่าจะจัดให้มาทำเวลาใด
 
 
     - กลุ่ม S1 ทำงานสลับกับกลุ่ม S2 เช่น รปภ. ชุดที่ 1 หรือ ช่างไฟฟ้าชุดที่ 1
 
 
     - กลุ่ม S2 ทำงานสลับกับกลุ่ม S1 เช่น รปภ. ชุดที่ 2 หรือ ช่างไฟฟ้าชุดที่ 2
 
 
ชื่อกลุ่มที่ตั้งขึ้นเป็นเพียงการสื่อความหมายให้ทราบเท่านั้น เช่น
 
 
     กลุ่ม A1 ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ดังนั้นพนักงานคนใดที่มีเงื่อนไข วันและเวลามาทำงานตรงตามนี้ ให้จัดพนักงานอยู่ในกลุ่มนี้ เช่นพนักงานใน office, พนักงานเก็บเช็ค-วางบิล
 
 
     ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่า กลุ่ม A1 กับ F1 มีวันและเวลาการทำงานที่ตรงกัน ดังนั้นเท่ากับว่าเราสามารถ ตัดชื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกได้เนื่องจากมีวันและเวลาการทำงานที่ตรงกัน
 
 
     กลุ่ม A3 ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น. อาจเป็นพนักงานฝ่ายการตลาดที่ต้องติดต่อลูกค้าภายนอก หรือเจ้าหน้าที่ส่งสินค้า ดังนั้นพนักงานคนใดที่มีเงื่อนไข ของวันและเวลาทำงานตรงกับ A3 ในจัดพนักงานอยู่ในกลุ่มนี้
 
 
     พนักงานที่มี วันและเวลามาทำงานไม่คงที่หรือไม่ตรงกับชื่อกลุ่มตามเงื่อนไขข้างต้น อาจจัดพนักงานเหล่านี้ให้อยู่ในกลุ่ม SPนั่นคือ เป็นการจัดกลุ่มเป็นรายบุคคล
 
 
2.รหัสเวลา (เทียบได้กับชื่อกะ) เป็นกะหรือช่วงเวลาทำงานของพนักงาน หรือรูปแบบของกะที่ต้องการจัด เช่น
 
 
     - T1 กะเช้า ทำงาน 7.00-16.00 น.
 
 
     - T2 กะเช้า2 ทำงาน 8.00-17.00 น.
 
 
     - T3 กะเช้า3 ทำงาน 8.00-16.00 น.
 
 
     - T4 กะสาย ทำงาน 10.00-19.00 น.
 
 
     - T5 กะบ่าย ทำงาน 17.00-02.00 น.
 
 
     - T6 กะบ่าย2 ทำงาน 19.00-04.00 น.
 
 
     - T7 กะดึก ทำงาน 02.00-10.00 น.
 
 
     - T8 กะดึก2 ทำงาน 03.00-11.00 น.
 
 
     - T9 กะดึก3 ทำงาน 04.00-12.00 น.
 
 
     - T10 กะดึก4 ทำงาน 05.00-13.00 น.
 
 
     - T11 กะเช้า-รปภ. ทำงาน 06.00-18.00 น.
 
 
     - T12 กะบ่าย-รปภ. ทำงาน 18.00-06.00 น.
 
 
ทุกๆ งวดจะต้องจัดกะให้กับพนักงาน จึงจะสามารถประมวลผลและพิมพ์รายงานได้
 
 
เป็นรายกลุ่ม (คลิกที่ไอคอน กะกลุ่ม) นำค่า รหัสเวลา T1…T12 มาใส่ลงในตารางปฏิทินของงวดนั้น
 
 
เป็นรายบุคคล (คลิกที่ไอคอน กะบุคคล) ให้คลิกที่ชื่อของบุคคลที่ต้องการจัดกะ นำค่ารหัสเวลา T1…T12 มาใส่ลงในตารางปฏิทินของงวดนั้น